Regulamin

REGULAMIN
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.sugarcubes.pl prowadzony jest przez firmę PEEL PRZEMYSŁAW LISIECKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres:  ul. Storczykowa 4/3, 62-052 Komorniki, NIP 7842242150, REGON 365515158, adres poczty elektronicznej: sklep@sugarcubes.pl, numer telefonu: 570 037 175 adres do doręczeń i wysyłek: Sugarcubes Wrzosowa 1A/3 62-052 Komorniki
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców. 
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sugarcubes.pl.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – PRZEMYSŁAW LISIECKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PEEL PRZEMYSŁAW LISIECKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres: ul. Storczykowa 4/3, 62-052 Komorniki, NIP 7842242150, REGON 365515158, adres poczty elektronicznej: sklep@sugarcubes.pl   adres do doręczeń i wysyłek: Sugarcubes Wrzosowa 1A/3 62-052 Komorniki numer telefonu: 570 037 175.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2. Zgodnie z wytycznymi ustawy o danych osobowych RODO (nowego rozporządzenia o ochronie danych) wszelkie dane i informajce przekazywane przez klienta są dobrowolne i służą tylko i wyłącznie realizacji złożonego zamówienia i dostarczenia towaru. Każdy klient przez złożeniem zamówienia musi zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować.
3. Administratorem danych osobowych jest firma PEEL Przemysław Lisiecki, ul. Storczykowa 4/3 62-052 Komorniki, właściciel sklepu Sugarcubes
4. Dane podane w formularzach przekazywane są podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu realizacji konkretnego zamówienia np. firmy kurierskie itp.
5. Klient może w każdej chwili poprosić o uaktualnienie swoich danych lub całkowite ich usunięcie z bazy poprzez wysłanie stosownej prośby i informacji mailowo na: sklep@sugarcubes.pl lub telefonicznie +48570037175
6. Sklep Sugarcubes jest jedynym właścicielem wzorów graficznych etui oraz naklejek do Freestyle Libre i zastrzega sobie do nich wszelkie prawa materialne. Kopiowanie, powielanie, drukowanie surowo wzbronione.
7. Sprzedawca deklaruje że oferowane akcesoria są bezpieczne - zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Akcesoria (naklejki) nie wchodzą w reakcje ze sprzętem, jednak sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie właściwe użytkowanie zakupionych towarów i związane z tym problemy.
9. Płatność za zakupione towary możliwa jest :
- przelewem tradycyjnym
- szybkim przelewem online lub karta kredytową za pośrednictwem Przelewy24.pl
- za pobraniem (tylko terytorium Polski) - celowe nie odebranie przesyłki pobraniowej nie związane z uszkodzeniem przesyłki (brak protokołu szkody) w związku z poniesionymi kosztami powoduje naliczenie opłaty wysłki oraz przesyłki zwrotnej i wezwanie do zapłaty na rzecz kupującego. Nie ustosunkowanie się do tego spowoduje przekazanie sprawy do egzekucji komorniczej oraz wpisem o nierzetelnym kliencie do rejestru BIK.
10. Wysyłka towarów odbywa się po potwierdzeniu płatności, zgodnie z wybraną opcją dostawy.
Mozliwe opcje dostawy to:
- DPD 
- Inpost 
- Przesyłka zagraniczna listowa 
- Kurier zagraniczny DHL Express, DPD 
11. Sprzedawca nie ponosi winy za uszkodzenie przesyłki lub nie dostarczenie jej przez firmę kurierską lub pocztę.
12. Wysyłki zamówionego towaru realizowane są przez Pocztą Polską oraz usługi kurierskie DHL, DPD i InPost.
13.Zamówienia pobraniowe stanowią zawarcie umowy kupna sprzedaży i odmowa przyjęcia przesyłki, bez wskazania jednoznacznej przyczyny związanej z uszkodzeniem przesyłki lub towarem nie pełnym traktowana jest jako umowa zawarta i wszelkie koszty dostawy jak i zwrotu przesyłki obciążają kupującego. Nieodebranie przesyłki równoznaczne jest z pokryciem kosztów dostawy do odbiorcy jak i przesyłki powrotnej.
14. Konsument (osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobowądziałalność gospodarczą) ma ustawowe prawo do zwrotu i odstąpienia od całości umowy (bez podania przyczyny) oraz zwrotu produktu nie używanego, nie uszkodzonego, w okresie 14 dni od momentu zakupu, zgodnie z Ustawą  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Zwrot wpłaconych środków następuje w ciągu 14 dni od zgłoszenia rezygnacji oraz otrzymania produktów zwrotnie z zamówienia, na konto wskazane przez kupującego. Od 1 stycznia 2021r. zgodnie z aktualizacją ustawy odstąpienie od umowy nie przysługuje podmiotom gospodarczym tj. podmiotom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym (spółki, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty i stowarzyszenia).
15. Gdy zwrócony produkt posiada uszkodzenia za które odpowiada konsument, sprzedawca ma prawo po przeprowadzeniu oględzin produktu oraz potrącić ewentualną kwotę związaną z ubytkiem wartości towaru. 
 
 
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Produkty sprzedawane w sklepie SugarCubes objęte są gwarancją. Produkt użyty niezgodne z jego właściwym zastosowaniem, wskazanym na stronie produktu, nie jest objęty rękojmią, ani gwarancją.
2. Wszelkie reklamacje Klient powinien przedstawić wraz z dowodem zakupu Produktu (Potwierdzenie Zamówienia lub właściwa faktura) w celu identyfikacji zamówienia w sklepie.
3. Konsument ma prawo zgłosić reklamację na produkt zgodnie z obowiązującym prawem handlowym.
W przypadku stwierdzenia wady produktu za którą odpowiedzialny jest producent kupującemu przysługuje prawo naprawy lub wymiany produktu na nowy.
4. Z reklamacji w ramach gwarancji wyłączone są: uszkodzenia mechaniczne i fizyczne urządzeń (sensory Freestyle Libre, nakładki MiaoMiao 2 oraz Bubble) w trakcie ich użytkowania np. pokrywki baterii, blaszki, obudowy, przyciski, źródła i miejsca zasilania (korzystanie z niereferencyjnych baterii, nie stosowanie się do instrukcji) oraz uszkodzenia powstałe w wyniku upadku oraz niewłaściwego obchodzenia się. Czas pracy baterii urządzeń jest uzależniony od wielu czynników a jej wydajność może z czasem użytkowania się obniżyć i jest to związane z naturalnym zużyciem ogniw jak w każdym urządzeniu elektronicznym.
5. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Złożenie reklamacji możliwe jest tylko i wyłącznie przez kupującego bedącego stroną w umowie. Gwarancja na produkt przysługuje tylko kupującemu na którego wystawiona jest faktura, gwarancja nie przechodzi na osoby trzecie nie będące stroną w umowie. Zgodnie z przepisami prawa zakupy dokonywane na podmiot gospodarczy mają automatycznie ograniczoną gwarancję do 12 miesięcy oraz wyłączoną możliwość rękojmi.
6. Reklamację Klient składa listownie lub drogą elektroniczną do Działu Obsługi Klienta SugarCubes -> serwis@sugarcubes.pl
7. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia oraz dostarczenia reklamowanego towaru. W przypadku gdy zgłoszony towar nie ma podstaw do reklamacji i działa prawidłowo kosztami wysyłki obciążony zostanie zgłaszający. 
8. SugarCubes jest dystybutorem sensorów Freestyle Libre i nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie. Reklamację na sensory Freestyle Libre klient składa do sklepu SugarCubes.
Reklamacje sensorów nie są przyjmowane w następujących przypakach:
- gdy wiek dziecka < 4 lat
- miejsce założenia inne niż ramię
- pierwszy i 14 dzień działania założonego sensora, gdy reklamacja odnosi się do wskazań wartosci glikemii na odbiorniku.
9. Zwrot towaru spoczywa na kupującym.
10. Reklamację na przesyłkę oraz jej zawartość należy składać bezpośrednio u kuriera lub w paczkomacie inpost, w momencie odbioru. Reklamacje z tego tytułu w późniejszym terminie (po terminie doręczenia) nie będą rozpatrywane.
11. Produkt do reklamacji należy odesłać kompletny czyli wraz z pudełkiem, ładowarką itp. tak jak otrzymane zostały w momencie zakupu. W przypadku stwierdzenia braków reklamacja nie zostanie uwzględniona a przesyłka zostanie zwrócona.
12. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedstawione informacje są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów.
13. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje go do przestrzegania zasad w nim zawartych. 
14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.