Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SUGARCUBES.PL
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.sugarcubes.pl prowadzony jest przez firmę PEEL PRZEMYSŁAW LISIECKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres:  ul. Storczykowa 4/3, 62-052 Komorniki, NIP 7842242150, REGON 365515158, adres poczty elektronicznej: sklep@sugarcubes.pl, numer telefonu: 570 037 175 adres do doręczeń i wysyłek: Sugarcubes Wrzosowa 1A/3 62-052 Komorniki
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców. 
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sugarcubes.pl.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – PRZEMYSŁAW LISIECKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PEEL PRZEMYSŁAW LISIECKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres: ul. Storczykowa 4/3, 62-052 Komorniki, NIP 7842242150, REGON 365515158, adres poczty elektronicznej: sklep@sugarcubes.pl   adres do doręczeń i wysyłek: Sugarcubes Wrzosowa 1A/3 62-052 Komorniki numer telefonu: 570 037 175.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2. Zgodnie z wytycznymi ustawy o danych osobowych RODO (rozporządzenia o ochronie danych osobowych) wszelkie dane i informajce przekazywane przez klienta są dobrowolne i służą tylko i wyłącznie realizacji złożonego zamówienia i dostarczenia towaru. Każdy klient przez złożeniem zamówienia musi zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować. Złożenie zamówienia bez akceptacji regulaminu nie jest możliwe.
3. Administratorem danych osobowych jest firma PEEL Przemysław Lisiecki, ul. Storczykowa 4/3 62-052 Komorniki, właściciel sklepu Sugarcubes
4. Dane podane w formularzach przekazywane są podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu realizacji konkretnego zamówienia np. firmy kurierskie itp.
5. Klient może w każdej chwili poprosić o uaktualnienie swoich danych lub całkowite ich usunięcie z bazy poprzez wysłanie stosownej prośby i informacji mailowo na: sklep@sugarcubes.pl lub telefonicznie +48570037175
6. Sklep Sugarcubes jest jedynym właścicielem wzorów graficznych etui oraz naklejek do Freestyle Libre i zastrzega sobie do nich wszelkie prawa materialne. Kopiowanie, powielanie, drukowanie surowo wzbronione.
7. Sprzedawca deklaruje że oferowane akcesoria są bezpieczne - zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Akcesoria (naklejki) nie wchodzą w reakcje ze sprzętem, jednak sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie właściwe użytkowanie zakupionych towarów i związane z tym problemy.
9. Płatność za zakupione towary możliwa jest :
- przelewem tradycyjnym
- szybkim przelewem online lub kartą kredytową za pośrednictwem Przelewy24.pl
- za pobraniem (tylko terytorium Polski) 
10. Wysyłka towarów odbywa się zgodnie z wybraną opcją dostawy podczas składania zamówienia.
Mozliwe opcje dostawy to:
- DPD 
- Inpost 
- Przesyłka zagraniczna listowa 
- Kurier zagraniczny DHL Express, DPD 
11. Sprzedawca nie ponosi winy za uszkodzenie przesyłki w transporcie lub problemy z dostawą z winy przewoźnika.
12.Zamówienia pobraniowe stanowią zawarcie umowy kupna sprzedaży i odmowa przyjęcia przesyłki, bez wskazania jednoznacznej przyczyny związanej z uszkodzeniem przesyłki lub towarem nie pełnym traktowana jest jako umowa zawarta i wszelkie koszty dostawy jak i zwrotu przesyłki obciążają kupującego. Celowe nieodebranie przesyłki równoznaczne jest z pokryciem kosztów dostawy do odbiorcy jak i przesyłki powrotnej.
13. Konsument (osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) ma ustawowe prawo do zwrotu i odstąpienia od umowy (bez podania przyczyny) oraz zwrotu produktu nie używanego (dopuszcza się użycie w ramach zwykłego zarządu) w okresie 14 dni od otrzymania zamówienia, zgodnie z Ustawą  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Zwrot wpłaconych środków następuje w ciągu 14 dni od zgłoszenia rezygnacji oraz otrzymania produktów zwrotnie z zamówienia, na konto wskazane przez kupującego. Od 1 stycznia 2021r. zgodnie z aktualizacją ustawy odstąpienie od umowy nie przysługuje podmiotom gospodarczym tj. podmiotom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym (spółki, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty i stowarzyszenia).
14. Zgodnie z ustawą przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu po rozpieczętowaniu nie podlegają zwrotowi zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu np. sensory, plastry i inne zaplombowane produkty medyczne.
15. Gdy zwrócony produkt posiada uszkodzenia za które odpowiada konsument, sprzedawca ma prawo wyegzekwować proces odszkodowawczy, która może być w określonej sytuacji odpowiednio i umiejętnie wyegzekwowany.
 
 
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI
1. Produkty sprzedawane w sklepie SugarCubes objęte są gwarancją. Produkt użyty niezgodne z jego właściwym zastosowaniem, wskazanym na stronie produktu, nie jest objęty gwarancją.
2. Wszelkie reklamacje Klient powinien przedstawić wraz z dowodem zakupu produktu (potwierdzenie zamówienia lub właściwa faktura) w celu identyfikacji zamówienia w systemie sklepowym.
3. Konsument ma prawo zgłosić reklamację na produkt zgodnie z obowiązującym prawem handlowym.
W przypadku stwierdzenia wady produktu za którą odpowiedzialny jest producent kupującemu przysługuje prawo naprawy lub wymiany produktu na nowy.
4. Z reklamacji w ramach gwarancji wyłączone są: uszkodzenia mechaniczne i fizyczne urządzeń  w trakcie ich użytkowania np. pokrywki baterii, blaszki, obudowy, przyciski, źródła i miejsca zasilania (korzystanie z niereferencyjnych baterii, nie stosowanie się do instrukcji) oraz uszkodzenia powstałe w wyniku upadku oraz niewłaściwego obchodzenia się. Gwarancja na czas pracy baterii urządzeń określony jest przez producenta zgodnie z instrukcją i uzależniony jest także od wielu czynników a jej wydajność może z czasem użytkowania się obniżyć i jest to związane z naturalnym zużyciem ogniw jak w każdym urządzeniu elektronicznym (nie stanowi to wady urządzenia). Złożenie reklamacji możliwe jest przez kupującego bedącego stroną w umowie. 
5. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową w ramach rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
6. Reklamację Klient składa listownie lub drogą elektroniczną do Działu Obsługi Klienta SugarCubes -> serwis@sugarcubes.pl
7. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia oraz dostarczenia reklamowanego towaru. W przypadku gdy zgłoszony towar nie ma podstaw do reklamacji i działa prawidłowo kosztami wysyłki obciążony zostanie zgłaszający. 
8. SugarCubes jest dystybutorem sensorów Freestyle Libre i nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie. Reklamację na sensory Freestyle Libre klient składa do sklepu SugarCubes.
Reklamacje sensorów nie są przyjmowane w następujących przypakach:
- gdy wiek dziecka < 4 lat
- miejsce założenia inne niż ramię
- pierwszy i 14 dzień działania założonego sensora, gdy reklamacja odnosi się do wskazań wartosci glikemii na odbiorniku.
9. Zwrot towaru spoczywa na kupującym.
10. Reklamację na uszkodzenia przesyłki należy składać bezpośrednio u kuriera lub w paczkomacie inpost, w momencie odbioru. 
11. Produkt do reklamacji należy odesłać w kompletnym zestawie czyli wraz z pudełkiem, ładowarką itp. tak jak otrzymane zostały w momencie zakupu. W przypadku stwierdzenia istotnych braków reklamacja może zostać nie uwzględniona.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedstawione informacje są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje go do przestrzegania zasad w nim zawartych. 
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.